Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

 • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
 • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Реализирани проекти

ПГ "Васил Левски" системно и постояно участва в различни проекти от национално и европейско ниво.

„Европейски умения – гаранция за успех в професията“ –

постигната цел за ПГ „Васил Левски“

                     През м. октомври 2016 г. в Професионална гимназия „Васил Левски” гр. Кърджали стартира проект „Европейски умения – гаранция за успех в професията”, разработен по програма „Еразъм+”, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”. За изпълнението му бе сключен договор с Центъра за развитие на човешките ресурси – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия по програма „Еразъм+” на Европейския съюз. 

                    Проектът на стойност 35078 евро, финансиран от Европейския съюз, се осъществи с партньорството на „Sistema Turismo”, Италия. След извършен прецизен подбор и класиране на желаещите да участват, като крайни ползватели бяха определени 16 ученици от X, XI и XII клас, обучавани по специалности „Автотранспортна техника” и „Машини и системи с цифрово-програмно управление”. 

В дните от 27 март до 7 април 2017 г. учениците работиха на реални работни места, организирани в 11 фирми в град Римини, Италия. По време на практиката те:

- установиха ползотворни контакти със сътрудниците от офиса на Sistema Turismo S.R.L.;

- изградиха умения за адаптиране и работа в непозната среда, усъвършенстваха придобитите в училището начални професионални и езикови знания, придобиха нови практически умения за работа в реална работна среда, запознаха се с прилагани в Италия методи на организация на работа и извършване на дейности, свързани с демонтаж, монтаж и обслужване, допълниха специфичните си знания и компетентности чрез работа с непозната техника, придобиха нови чуждоезикови компетенции;

- запознаха се с културата, традициите и бита на страната домакин и осъществиха визити до Венеция, Република Сан Марино и парк Италия в миниатюри; 

- през свободното време разгледаха търговския, историческия и морския център на Римини.

                     Директорът на училището, инж. Нина Терекиева, извърши мониторинг на провеждането и условията, при които се осъществява проекта, както и на спазването на практическите договорености с партниращата фирма. 

                    Инж. Савка Ганева и Ивелина Матушева - учители, придружаващи групата ученици, създадоха условия за опазване здравето и живота на учениците. Направиха необходимото за ефективното протичане на практиката, в съответствие с клаузите на подписаните договори с ЦРЧР, Sistema Turismo S.R.L. и учениците. 

                    Учениците приеха правилата и реда, определени от приемащата организация, установените часове за работа и норми за поведение. Положиха необходимите усилия и изпълниха изискванията за провеждане на практиката, което допринесе за успешното реализиране на проекта. 

                    В края на практическото обучение, за удостоверяване на придобитите нови умения и компетенци, учениците получиха:

   - Европас сертификати, издадени от ПГ „Васил Левски“;

   - Сертификати, издадени от фирмите, в които се осъществи обучението на учениците;

   - Сертификати от партниращата на училището фирма „Sistema Turismo”, Италия.  

                   Осъществяването на проекта допринесе за практическо прилагане на принципа за европейска интеграция и изучаване на италианския опит в областта на техниката и технологиите. 

                  Проведеното изпреварващо и иновативно обучение по проекта завърши успешно, като разшири възможностите на учениците, свързани с бъдещата им професионална реализация.

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ ПО КД1, СЕКТОР "ПОО" НА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

ЗА 2016 Г., 2016-1-BG01-KA102-023342

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА:

Проекта "Европейски умения - гаранция за успех в професията", предложен от Професионална гимназия "Васил Левски" гр. Кърджали ще се осъществи с партньор SISTEMA TURISMO SRL в Римини, Италия. Срока на проекта е 16 месеца, а мобилността ще се проведе месец април 2017 година в Римини, Италия

Цели на ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е усъвършенстване на придобитите начални професионални и езикови знания и умения по професията, съобразени с европейските стандарти и норми за качество приложими в реална работна среда.

в допълнение:

- Учениците чрез наблюдение, участие в определени операции, решаване на проблемни ситуации и други професионални дейности, възникващи в реална работна среда да изградят точен мироглед за възможностите, новостите и иновациите ПО професията;

- Насърчаване и надграждане на езиковото обучение;

- Доизграждане на личностни качества като отговорност, дисциплинираност, организираност и инициативност на работното място;

- Да придобият увереност в бъдещата им реализация по професията

Дейностите са подбрани с оглед надграждане на  знанията и уменията и формиране на нови, специфични за професията умения.   

БРОЙ И ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

. Участниците са 16 ученика от X, ХІ и ХІІ клас на гимназията обучаващи се по специалности "Машини и системи с ЦПУ" и "Автотранспортна техника" . Работна програма предвидена от партньора е съобразена с профила на участниците.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Заложените дейности целят качествено изпълнение на проекта и постигане целите, съобразени с профила на участниците а именно:

-изготвяне на проектно предложение съвместно с партниращата организация;

-изработване на работна програма с партньора;

-уточняване и договаряне на битовите условия;

-изпълнение на процедурата за подбор на кандидати;

-сключване на договор с партньорите;

-сключване на договор с ползвателите;

-провеждане на мобилността;

-осъществяване на контрол;

-издаване на сертификати на участниците и отчитане на постигнатите резултати ;

-популяризиране на проекта и неговите резултати;

-краен ОТЧЕТ  -изготвяне

МЕТОДОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

Определения екип ПО проекта ще организира, планира, управлява и контролира дейностите, ще държи тясна връзка с партньорите за координиране, мониторинг, популяризиране, сертифициране и отчитане на резултатите.

Посочените методи са избрани и съобразени с целите и изискванията на програма "ЕРАЗЪМ +". 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ и ПРЕДВИЖДАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

С осъществяване на проекта Професионална гимназия "Васил Левски" ще предостави на бизнеса по-добре подготвени кадри в областта на машиностроенето и транспортната техника . Преминалите производствена практика на  реално работно място в друга европейска държава ще бъдат по-подготвени и по-конкурентноспособни и на европейския пазар. Не е за подценяване и въздействието на проекта върху останалите ученици.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ:

Участието на гимназията в програма Еразъм + ще допринесе за повишаване качеството на обучение и ще повиши имиджа на училището . Натрупаният опит в разработването, реализацията и отчитането на проекта, което ще ни даде самочувствието за кандидатстване и по други проекти. 

На производствена практика в Италия

        През м. октомври 2016 г. в Професионална гимназия "Васил Левски" гр. Кърджали Стартира Проект "Европейски умения - гарнция за успех в професията" . Проектът е разработен По програма "Еразъм +", ключова дейност 1 "Образователна мобилност на граждани". За изпълнението му е сключен договор с Центъра за развитие на човешките ресурси - Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия , ЗД програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Проектът се финансира от Европейския съюз и е на стойност 35 078 евро. Той се реализира с партньорството на "Sistema Turismo", Италия. Осъществяването му ще допринесе за практическо прилагане на принципа за европейска интеграция и изучаване на италианския опит в областта на техниката и технологиите .

        В проекта ще участват 16 ученици от X, XI и XII клас, обучавани ПО специалности "Автотранспортна техника" и "Машини и системи с цифрово-програмно управление". С осъществяването му СЕ предоставя Възможност на английски учениците Да проведат Производствена Практика на английски реални работни Места ВЪВ фирми в град Римини, Италия.  

        Основната цел е учениците да усъвършенстват придобитите в училището начални професионални и езикови знания и умения в контекста на европейските стандарти и норми за качество, приложими в реална работна среда. За времето от 26 март ДО 08 април 2017 г. участниците в мобилността ще се запознаят с културата, традициите и бита на страната домакин, ще придобият практически умения за работа в реална работна среда, ще се запознаят с нови методи на организация, ремонт и изпитване на възли, ще допълнят специфичните си знания и компетентности чрез работа с непозната техника, ще придобият нови чуждоезикови компетенции, ще изградят умения за адаптиране и работа в непозната среда.

 

Проект BG051PО001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Описание на изображението

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и дава възможност за изграждане на работещи партньорства с бизнеса . Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното образование и обучение и улесняване . на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб . Професионална гимназия "Васил Левски" е училище, трайни и ползотворни създало връзки с авторемонтни ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ в Града ПРЕЗ учебната 2014-2015 г. договори СА сключени с 2 от тях: Апаз- 4 ЕООД и Диаманд-2012 ЕООД. Този проект дава възможност на бъдещите автомеханици да работят на реално работно място , да натрупат практически знания и да се докажат като добре обучени работници . В него са ангажирани 15 ученици от специалност "Автотранспортна техника"

Галерия "Ученически практики"

 

Информация за проекта:
Мотивационно Писмо
Информация за проекта
Участници в проекта
Приключване на английски английски дейностите, ЗД проекта

 

Проект "Успех"

"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за трета поредна година . Целта на проекта е да осмисли свободното време на учениците и да направи училището ПО -привлекателно за младите хора. През учебната 2014/2015 г. 70 ученици се занимават в следните клубове:

 • Kлуб "Аз - фотографът"
 • Клуб "Опознай родния край и го обикни"
 • Клуб "Здраве от природата"
 • Клуб "В света на игрите"
 • Клуб "От нищо нещо"
 • Клуб "Здрав дух в здраво тяло"

Галерия проект "Успех"

 

Проект "Иновационни подходи за развиване и придобиване граждански и социални компетенции у учениците".

Професионална гимназия бе "Васил Левски" партньор По този проект. За работа По проекта бяха сформирани две целеви групи - секция "Млад еколог" с ученици от 9 клас и клуб "Аз-фотографът" с ученици от 10 клас. Учениците се включиха в Майския фестивал "Бъдеще с традиции" - Кърджали 2012г. На фестивала се представиха с материали за билките от нашия регион и табло със снимки за културни и исторически места в Кърджали, които бяха направили лично.

 

Проект "Партньорство с бизнеса - самочувствие, качество, реализация"

Този проект е естествено продължение на осъществения през 2008 г. "Професионалисти с бъдеще". Създадени са условия за осъществяване на затворен цикъл на обучение - проектиране, програмиране, настройване на обработваща машина и изработване на детайли. Като краен резултат от дейностите По проекта е закупена Триосна вертикална фрезова машина, модернизирана с цифрово програмно управление TNC 320 и е извършена модернизация на Струг СТ 161 с цифрово програмно управление Manual плюс. Осигурени са условия за провеждане на практическо обучение в реална производствена среда на 26 ученици в условията на "Монек-юг" АД, гр. Кърджали и "Гаспар Годо" ООД, гр. Кърджали. За обучението на учениците ПО специалност "Машини и системи с цифрово програмно управление" "ЕСД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София предостави на училището:

 • Симулатор (програмираща станция) на цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел TNC320
 • Симулатор (програмираща станция) на цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел РЪЧНО плюс 4110
 • Кръгови енкодери HEIDENHAIN
 • Учебен стенд HEIDENHAIN за измерване на геометрични величини - линейно преместване
 • Учебен стенд HEIDENHAIN за измерване на геометрични величини - ъглово преместване
 • Комплект режещи инструменти за базови операци на цифрова стругова машина
 • Интерактивна стена (LSD) за обучение и презентации
 • Комплект ръководства, проспекти, плакати и принципни схеми за оборудването
   

Проект "Професионалисти с бъдеще"

По Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование".

По проекта е обзаведен Учебно-лабораторен кабинет за провеждане на обучение, ЗД предметите Приложни програмни продукти и Измервателна лаборатория на учениците от специалност "Машини и системи с ЦПУ". Осигурени са условия за провеждане на практическо обучение в реална производствена среда на 68 ученици в "Пневматика-Серта" АД гр. Кърджали; "Формопласт", АД гр. Кърджали; СД "Конрат и Сие", гр. Кърджали и СД "Унитех", гр. Кърджали.

 

Проект "Опит и идеи от Европа - път за усъвършенстване на преподаването"

към Център за развитие на човешките ресурси по програма "Леонардо да Винчи"