Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Новите технологии - стимул за развитие по професията

       На 04.06.2018 година ученици от Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Кърджали представиха придобитите знания и умения по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)- фаза I“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        Четиринадесет ученика от ХI клас, участници в групата по интереси „Проектиране със Solid Works 3D” с ръководител инж. Петя Тенчева презентираха знанията си за работа със софтуер, подпомагащ лесно създаване на 2D и 3D модели бързо и по най-ефективния начин.

        SolidWorks е не само софтуер, а и цялостна среда, бъдеще - предлагащо богата гама от инструменти за проектиране, изследване, визуализации и управление на данни и много други възможности. Всички часове преминаха с интерес, любопитство, желание и ентусиазъм. Виждайки реално как лесно и бързо се конструират детайли и възли, учениците се убедиха в предимствата и ползата от новите технологии. Усвоявайки основните умения за работа със софтуера, участниците затвърдиха знанията си по професията. Създавайки детайли в 2D и 3D модели и тяхното представяне на работен чертеж удовлетвори желанието на участниците за творчество и иновации. Осъзнавайки че конструирането на  детайли, възли и машини е сложен творчески процес, участниците с интерес и постоянство надграждаха с всеки час знанията за създаване на различни по форма и сложност детайли.

        Всички ученици в групата са от специалност „Автотранспортна техника“. Те ясно осъзнават, че без използването на софтуерни продукти като Solid Works, вече е невъзможно да конструираш и създадеш един нов съвременен автомобил.

        В часовете по проект „Твоя час“, учениците успяха да развият творческите си заложби и интереси свързани с професията и специалноста, което е гаранция за бъдещо им развитие.

„ Никой песимист не е открил тайните на звездите, не е доплавал до непозната земя и не е отворил ново небе за човешкия дух“ – Хелън Келър

 

 

Три групи с представителни изяви по проект

      В ПГ“Васил Левски“-град Кърджали, групите с обучителни затруднения по проект „Твоят час“ проведоха своите публични изяви: „Клуб “Питагор““ - с ръководител Себахат Ахмед, учител по математика, „Група за преодоляване на обучителни затруднения по английски език“ - с ръководител Ивелина Матушева, учител по английски език  и  „Група за преодоляване на обучителни затруднения по география“ - с ръководител инж.Валерия Кирякова - Маринова, учител по география и икономика. Проектът  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

      Публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика - клуб “Питагор“ се проведе в училищния компютърен кабинет, където учениците представиха съвместно изготвена от тях презентация на тема "Математиката в моята професия". Бяха поканени и присъстваха техни съученици, родители, учители и заместник-директора на училището. Специален гост на събитието беше инж. Петко Якмаджиев - дългогодишен преподавател по Автотранспортна техника и други специални предмети, с когото деветокласните обсъдиха мястото и значението на математиката в професията "Техник по транспортна техника". След това учениците от групата, заедно със свои съученици от други класове, попълниха кръстословица, с която си припомниха някои важни математически термини и означения. Всички получиха награди, а по-изявените от тях - грамоти. Публичната изява на учениците от групата по обучителни затруднения по математика - КЛУБ „ПИТАГОР“, показа постигнатите резултати от работата им по проекта, усъвършенстване на творческото им мислене и нивото на знанията им по математика.

       В групата за преодоляване на обучителни затруднения по английски език учениците  представиха презентация на тема: "Забележителности във Великобритания". След това те решаваха тест и подреждаха думи. Най-бързо подредилия думите ученик получи предметна награда. Публичната изява на „Групата за преодоляване на  обучителни затруднения по английски език“, показа постигнатите добри резултати от работата им по проект „Твоят час“.

      „Географията като  приключение и пътешествие“ бе темата на представителната изява на „Групата за преодоляване на обучителните затруднения по география и икономика“. В първата част на изявата учениците представиха презентация, която проследява развитието на една от най-старите науки през вековете от Птолемей  и до Александър фон Хумболт и Карл Ритер, които полагат основите на съвременната академична география. По-нататък бяха разгледани най-известните пътешественици- изследователи, които са водени от желанието си да открият нови земи и богатства.Не бяха забравени и българските учени- географи: Анастас Иширков, Иван Батаклиев, Румен Пенин, Тянко Йорданов и българските мореплаватели: Дончо и Юлия Папазови. Кърджалиецът Георги Иванов,наричан Капитана, е първият българин извършил с яхтата“Кор Кароли“ околосветски плаване за рекордно кратък срок и е записан в книгата „На рекордите Гинес“.

      Във втората част на изявата учениците преминаха през поредица от изпитания, за да докажат своите знания. В оспорвана битка за класиране се даваха много бързи и точни отговори на викторината с географски понятия. Всеки се стремеше да натрупа повече точки. След това учениците направиха по един електронен тест и решаваха самостоятелно кръстословица. На финала учениците  трябваше да подредят компютърен пъзел с държавите в Европа. Най-добрите получиха награди и грамоти. Всяко поколение ражда своите истински изследователи. Чрез тях се връщат при потомците Великите… „Природата разкрива своите тайни само пред тези, които могат да ги разберат“- Александър фон Хумболт.

 

 Готови за матура по български език и литература- представителна изява

            Публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения “Подготовка за матура по български език и литература“ се проведе на 02.05.2018 година в училищния компютърен кабинет, където учениците решаваха първи модул на онлайн тестове по български език и литература. Бяха поканени и присъстваха родители, учители и директора на училището. Целта е запознаване на дванадесетокласниците с формата и формиране на стереотипи за работа по време на матурата. Усвояват се и умения за практическо приложение на знанията, което е гаранция за добро представяне на държавния зрелостен изпит по български език и литература и постигане на по-висока успеваемост. За дванадесетокласници изпитът протече при строго спазване на матуритарния формат – I  модул по 60 минути като публична изява на участници в групата. Всеки зрелостник изтегли билет от викторината: “Познаваш ли този автор?!“ и изявата приключи с отговор на въпрос: „За мен матурата е…“ По-голямата част от участниците са от бедни семейства на  етнически малцинства и за тях българския език не е майчин. Речникът им е изключително беден и за това средният успех на групата - Среден /3,37/ е удовлетворяващ. От всичките  участници само един се представи слабо. В часовете на групата се използваха и видео уроците на сайта „Уча се“. Публичната изява на учениците от „Подготовка за матура по български език и литература“ показа тяхната постоянна работа в групата, възпитаваща ги в отговорно поведение, труд и творческо мислене. 

 

Ученици от ПГ „Васил Левски“ показаха какви знания и умения са придобили в „Твоя час“

 

http://www.novjivot.info/2018/02/19/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B3-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0/

                  

 

 

 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

          От 16.10.2017 г. в ПГ „Васил Левски” стартира втора фаза на проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Подготовка за матура по български език и литература;

2. Клуб“Питагор“;

3. Група за преодоляване на обучителни затруднения па английски език;

4. Преодоляване на обучителни затруднения по география и икономика.

и 3 групи по интереси, както следва:

1. Проектиране със Solid Works 3D;

2. Млад фотограф;

3. Красота,спорт,здраве.

         Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

        Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;
  5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;
  6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

          Групите по проект „Твоят час“, създадени в ПГ „Васил Левски“-гр.Кърджали и през учебната 2017-2018 година доказват,че да учиш успешно е лесно, стига да откриеш пътя и с желание да го извървиш. Те са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

          Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения. 

          „Твоят час“  -  е проектът на възможностите.От една страна, е възможност за учениците- да намерят себе си чрез извънкласни занимания,  да получат необходимата образователна подкрепа там, където е необходимо, от друга страна – възможност за родителите, които могат да бъдат спокойни, че децата им са обхванати в училищни форми  по специфични интереси. Възможност е и за училището. То се превръща в средище  за развиване на потенциала на децата и в крайна сметка за самите учители, които имат възможност да допълнят и усъвършенстват това, което правят с учениците в задължителните часове. 

          В проекта участват 80 ученици,  в ПГ „Васил Левски“. Чрез проект „Твоят час“ училището става желана територия за учениците, тъй като всички от участниците в него намират себе си.

                                Някои интересни снимки,които сме подбрали от работата в групите!

 

 

ПОЕТИЧНА СРЕЩА С ВИОЛЕТА МИХОВА И УЧЕНИЦИ ОТ ПГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- КЪРДЖАЛИ

          В Професионална гимназия „Васил Левски“-град Кърджали  се проведе среща с поетесата Виолета Михова  в група за преодоляване на обучителни затруднения на ученици  „Подготовка за матура по български език и литература“ с ръководител Даниела Дамянова-Стоянова по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 2“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

         Дванадесетокласниците дискутираха: "Линее нашто поколенье..." и "Илюзиите не умират" на прекрасната и талантлива поетеса Виолета Михова?! Новата й стихосбирка потопи младежите в усещанията за съвременния статус на човешката чувствителност,уязвимост и ранимост,като повод за създаване на неуловими,но истински поетични образи и усещания. Тя чете на зрелостниците свои творби. Поколението им има нужда от илюзиите,за да бъде щастливо и със сигурност не“линее“.Мечтите умират трудно,илюзиите още по-трудно! Да бъдеш...Да присъстваш...Да усетиш...Да се вгледаш...Да почувстваш.. Да си тук!Тук и сега!Една прекрасна и вълнуваща среща,която ще остане завинаги в сърцата ни.

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката за изпълнение на проект BG05М20Р001-2.004.0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза1“

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Анкетна карта