Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

ПРОФЕСИЯ И РЕАЛНОСТ


            На 06.03.2018 година в Професионална гимназия “Васил Левски“ - град Кърджали стартира Проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически   практики – Фаза I”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е адаптиране на   професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, изграждане на добри партньорства между  бизнеса и училището чрез   практика в реална работна среда за учениците. В проекта се включиха 11 ученици от 10 и 11 клас, обучавани по специалност „Автотранспортна   техника“. В четири фирми на територията на град Кърджали, а именно „Апаз-4” ЕООД, ЕТ „Торос-58 – Рамис Мюмюн”, „Диаманд-2012” ЕООД и ЕТ   „Слави-Станислав Ганчев“, с предмет на дейност техническо обслужване и ремонт на автомобили, учениците ще бъдат обучавани от наставници.   Практиката за всеки ученик е общо 240 часа в рамките на 9 месеца и се провежда по график, съгласуван между училището и работодателя и е под   ръководството на наблюдаващ учител. Успешно завършилите практиката си ученици получават стипендия от 300 лв. Ученическите практики дават   възможност на представителите на бизнеса да видят качеството на подготовка в професионалната гимназия и да подберат младите хора, на които да   дадат възможност за бъдеща реализация.